Regulamin użytkowania usług Mitgo

Niniejsza sekcja zawiera dokumenty regulujące interakcje między Użytkownikiem a Usługami Mitgo (dalej zwanymi „Usługami”).  Wszelkie odniesienia do Mitgo w niniejszych dokumentach dotyczą firmy Mitgo Services Gmbh i jej podmiotów stowarzyszonych.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Mitgo oferuje użytkownikom Internetu (dalej zwanym „Użytkownikami”) dostęp do swoich usług zgodnie z warunkami niniejszej Umowy użytkownika (dalej zwanej „Umową” lub „Umową Użytkownika”). Umowa wchodzi w życie w momencie udzielenia wyraźnej zgody na jej warunki przez Użytkownika zgodnie z punktem 1.4. niniejszego dokumentu.

1.2. Mitgo oferuje Użytkownikom dostęp do bogatego asortymentu Usług. Wszystkie aktualnie dostępne Usługi, ich aktualizacje oraz nowo dodane Usługi podlegają warunkom niniejszej Umowy.

1.3. Korzystanie z Usług Mitgo jest regulowane przez niniejszą Umowę, Politykę Prywatności (https://policies.mitgo.com/pl/privacy-policy/admitad-privacy-policy-intro/) oraz Regulaminy poszczególnych Usług (https://policies.mitgo.com/pl/admitad-affiliate/terms-for-publishers/, https://policies.mitgo.com/pl/admitad-affiliate/terms-for-publishers-uae/https://policies.mitgo.com/pl/admitad-affiliate/terms-for-advertisers/, https://policies.mitgo.com/pl/admitad-affiliate/terms-for-advertisers-u-s-entities/, https://policies.mitgo.com/pl/admitad-affiliate/terms-for-advertisers-uae-entities/, https://policies.mitgo.com/pl/admitad-affiliate/terms-for-advertisers-india-entities/, https://policies.mitgo.com/pl/admitad-affiliate/terms-for-advertisers-poland-entities/, https://takeads.com/terms-for-publishers/, https://convertsocial.net/terms-of-use/). Niniejsza Umowa może zostać zaktualizowana przez Mitgo bez uprzedniego powiadomienia. Nowa wersja niniejszej Umowy wchodzi w życie w momencie opublikowania jej pod adresem wskazanym w tym paragrafie, o ile nie określono inaczej w nowej wersji niniejszej Umowy. Aktualna wersja niniejszej Umowy Użytkownika jest zawsze dostępnana stronie https://policies.mitgo.com/.

1.4. Rozpoczęcie korzystania z Usług lub rejestracja są równoznaczne z akceptacją warunków niniejszej Umowy przez Użytkownika, w pełni i bez jakichkolwiek ograniczeń lub wyjątków. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy, nie może korzystać z Usług Mitgo. Jeżeli Mitgo wprowadzi jakiekolwiek poprawki w niniejszej Umowie, zgodnie z punktem 1.3. niniejszego dokumentu, na które Użytkownik nie wyraża zgody, Użytkownik powinien zaprzestać korzystania z Usług Mitgo.

2. Rejestracja. Mitgo ID

2.1. Aby móc korzystać z usług Mitgo lub ich funkcji, Użytkownik musi zarejestrować unikatowe konto na stronie Mitgo (Mitgo ID). Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat, aby móc zarejestrować konto i niezależnie korzystać z usług Mitgo w ramach jego zdolności prawnych ustanowionych przez obowiązujące przepisy prawa. Pewne Usługi Mitgo mogą nakładać inne ograniczenia wieku, które mogą być dodatkowo wskazane w dokumentach prawnych lub w interfejsie/opisach na stronie, w aplikacji bądź oprogramowaniu.

2.2. Podczas rejestracji Użytkownik musi podać prawidłowe i kompletne dane wymagane w formularzu rejestracyjnym. Powinien również regularnie te informacje aktualizować. Jeśli Użytkownik poda nieprawidłowe dane lub Mitgo będzie mieć uzasadnione powody, by sądzić, że udostępnione przez Użytkownika informacje są niekompletne lub nieprawidłowe, Mitgo może według własnego uznania zablokować lub usunąć konto Mitgo ID w Mitgo ID bądź odmówić Użytkownikowi dostępu do jakichkolwiek Usług (lub ich funkcji).

2.3. Mitgo zastrzega sobie prawo do zażądania od Użytkownika w dowolnej chwili potwierdzenia informacji podanych w Mitgo ID oraz szczegółów zawierających informacje na temat Użytkownika, a także innych danych związanych z korzystaniem z Usług Mitgo, do których Użytkownik ma dostęp po zalogowaniu za pośrednictwem swojego konta Mitgo ID w Usługach firmy Mitgo i Usługach jej podmiotów stowarzyszonych. Mitgo zastrzega sobie również prawo do zażądania od Użytkownika zweryfikowania informacji podanych podczas rejestracji i udostępnienia potwierdzających je dokumentów (zwłaszcza dokumentu tożsamości). Nieprzedłożenie tych dokumentów może, według uznania Mitgo, zostać potraktowane jako dostarczenie nieprawidłowych danych i pociągnąć za sobą konsekwencje wynikające z punktu 2.2. niniejszego dokumentu. Jeśli dane Użytkownika w udostępnionych dokumentach będą niezgodne z informacjami podanymi podczas rejestracji lub jeśli informacje podane w trakcie rejestracji uniemożliwiają identyfikację Użytkownika, Mitgo zastrzega sobie prawo do odmówienia Użytkownikowi dostępu do konta Mitgo ID oraz korzystania z Usług Mitgo.

2.4. Wszelkie dane osobowe Użytkownika zawarte w Mitgo ID są przechowywane i przetwarzane przez Mitgo zgodnie z Polityką prywatności (https://policies.mitgo.com/pl/privacy-policy/admitad-privacy-policy-intro/). 

2.5. Podczas rejestracji Użytkownik wybiera adres e-mail, który będzie używany jako nazwa użytkownika umożliwiająca dostęp do Mitgo ID. Mitgo ma prawo określić wymagania dotyczące nazwy użytkownika i hasła (długość, dopuszczalne znaki itp.). 

2.6. Po zarejestrowaniu konta Mitgo ID zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 2.5. Umowy Użytkownik może aktywować dodatkowe środki uwierzytelniania dla swojego konta Mitgo ID. Użytkownik może dodać numer telefonu do konta Mitgo ID, aby potwierdzić, że faktycznie jest jego właścicielem. Ponadto, może włączyć weryfikację dwuetapową w interfejsie zarządzania Kontem osobistym. Użytkownik może dowiedzieć się więcej na temat Mitgo ID tutaj: https://support.mitgo.com/.

2.7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wybranych przez niego środków dostępu do konta Mitgo ID oraz ich poufność. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania i ich konsekwencje w związku z Usługami Mitgo za pośrednictwem konta Mitgo ID, w tym za dobrowolne przekazanie przez Użytkownika informacji wymaganych do uzyskania dostępu do konta Mitgo ID osobom trzecim na dowolnych warunkach, w tym w drodze umów lub porozumień. 

2.8. Użytkownik natychmiast poinformuje Mitgo o wszelkich przypadkach nieupoważnionego dostępu (tzn. dostępu bez zgody Użytkownika) do Usług Mitgo poprzez konto Mitgo ID i wszelkich naruszeniach, domniemanych naruszeniach bądź podejrzewanych naruszeniach tajności wybranych środków dostępu do konta Użytkownika.

2.9. Użytkownik nie może powielać, duplikować ani kopiować, sprzedawać, odsprzedawać bądź wykorzystywać w jakichkolwiek celach komercyjnych jakichkolwiek części Usług Mitgo, w tym zawartości dostępnej dla Użytkownika poprzez Usługi lub dostęp do Usług Mitgo, z wyjątkiem sytuacji, w których Użytkownik został upoważniony do tego przez Mitgo lub gdy jest to dozwolone w Umowie Użytkownika jakiejkolwiek z Usług.

2.10. Zamknięcie konta. Mitgo może zablokować lub usunąć konto Mitgo ID, jak również odmówić dostępu z jakiegokolwiek konta do określonych Usług Mitgo oraz usunąć wszelką zawartość bez podawania przyczyny, w tym również w przypadku naruszenia warunków niniejszej Umowy przez Użytkownika lub warunków któregokolwiek dokumentu wymienionego w punkcie 1.3. niniejszej Umowy.

2.11. Usunięcie konta Mitgo ID. Jeśli Użytkownik usunie swoje konto Mitgo ID, nie będzie w stanie korzystać z Usług Mitgo. Jeżeli istnieje taka możliwość, Użytkownik może usunąć swoje konto tylko dla poszczególnych Usług.

3. Brak gwarancji, Ograniczenie odpowiedzialności

3.1. Użytkownik korzysta z Usług Mitgo na własną odpowiedzialność. Usługi są oferowane w stanie, w jakim są. Mitgo nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty wynikające z korzystania z Usług Mitgo lub ich oddzielnych części/funkcji przez Użytkownika i nie gwarantuje, że Usługi spełnią jego oczekiwania.

3.2. Mitgo nie gwarantuje, że Usługi są/będą zgodne z wymaganiami Użytkownika; że będą oferowane bez zakłóceń, niezwłocznie, w zrównoważony sposób i bez błędów; że rezultaty uzyskane w wyniku korzystania z Usług są dokładne i wiarygodne oraz że mogą być zastosowane w jakimkolwiek celu lub charakterze (np. w celu identyfikacji lub weryfikacji jakichkolwiek faktów); ani że jakość produktów, usług, informacji itp. uzyskanych za pośrednictwem Usług spełni oczekiwania Użytkownika.

3.3. Wszelkie informacje i materiały (w tym oprogramowanie do pobrania, wiadomości, jakiekolwiek instrukcje czy przewodniki itp.), do których Użytkownik ma dostęp za pośrednictwem Usług Mitgo, mogą zostać wykorzystane przez Użytkownika na jego własne ryzyko. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za potencjalne konsekwencje wynikające z korzystania z tych informacji lub materiałów, w tym za szkody na komputerze Użytkownika lub podmiotów trzecich, utratę informacji lub jakiekolwiek inne szkody.

4. Pozostałe postanowienia

4.1. Niniejsza Umowa stanowi porozumienie między Użytkownikiem i Mitgo na temat korzystania z Usług firmy i zastępuje wszystkie dotychczasowe umowy między Użytkownikiem a Mitgo.

4.2. Niniejsza Umowa jest regulowana i interpretowana według prawa niemieckiego. Wszelkie kwestie niewspomniane w niniejszym dokumencie powinny być rozstrzygane zgodnie z prawem niemieckim. Wszystkie spory wynikające ze stosunków objętych niniejszą Umową powinny być rozstrzygane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa niemieckiego według niemieckich norm prawnych. 

4.3. W przypadku zaistnienia sporu, który nie może zostać rozwiązany przez Strony w sposób polubowny, Sąd Rejonowy w Stuttgarcie (Landgericht Stuttgart) będzie organem właściwym w zakresie jego rozstrzygnięcia.

4.4. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być interpretowane jako sugerujące pośrednictwo, partnerstwo, wzajemną działalność, zatrudnienie lub jakiekolwiek inne stosunki, które nie zostały bezpośrednio ustanowione w niniejszej Umowie.

4.5. Jeśli z jakiegokolwiek powodu jedno lub kilka postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne bądź niemożliwe do wyegzekwowania, dane postanowienie lub postanowienia zostaną uznane za rozdzielne i nie będą miały wpływu na ważność ani na wykonalność pozostałych warunków.

Do góry