Polityka Prywatności firmy Admitad

Niniejsza Polityka prywatności informuje, w jaki sposób firma Admitad GmbH Heinz-Nixdorf-Str 6, 74172 Neckarsulm, Niemcy (dalej zwana „Admitad” lub „my/nas/nasz”) przetwarza dane osobowe i nieosobowe użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową www.admitad.com, czy zbieramy dane o użytkowniku jako reklamodawcy lub wydawcy, oraz czy nasi użytkownicy są również użytkownikami stron internetowych i platform naszych reklamodawców bądź wydawców.

1.  Administrator i Inspektor ochrony danych

Zgodnie z definicją RODO, administratorem danych jest:
Heinz-Nixdorf-Str 6, 74172 Neckarsulm, Deutschland (Niemcy)

Inspektor ochrony danych

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszych środków ochrony i przetwarzania danych lub ochrony praw użytkownika jako osoby, której dane dotyczą, można skontaktować się z nami oraz z naszym inspektorem ochrony danych&nbsp: 

Zewnętrzny inspektor ochrony danych:

ePrivacy GmbH
reprezentowany przez prof. dr Christopha Bauera
Große Bleichen 21 20354 Hamburg, Deutschland (Niemcy)

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem data-support@admitad.com.

Jeśli chcesz skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych (np. ze względu na szczególnie delikatną sprawę), prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty tradycyjnej, gdyż korespondencja drogą mailową może zawierać luki w zabezpieczeniach. W swoim piśmie prosimy o wskazanie, że sprawa dotyczy firmy Admitad GmbH.

2. Definicje

2.1 Dane osobowe

„Dane osobowe” to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można rozpoznać, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub do jednego bądź większej liczby czynników charakterystycznych dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości takiej osoby fizycznej.

2.2 Dane techniczne

Dane techniczne” to wszelkie informacje, których nie można powiązać z tożsamością użytkownika, takie jak informacje o typach przeglądarek, systemach operacyjnych, nazwach domen, datach i godzinach dostępu, adresach stron odsyłających, transakcjach online oraz historii przeglądania i wyszukiwania.

2.3 Przetwarzanie

„Przetwarzanie” oznacza dowolną operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych, takich jak gromadzenie, zapisywanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transfer, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie bądź niszczenie.

 3. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Zakres, w jakim gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe i nieosobowe użytkownika lub inne informacje, zależy od sposobu, w jaki użytkownik nawiązuje kontakt z nami lub naszymi technologiami i usługami:

·       jako osoba odwiedzająca stronę www.admitad.com;

·       jako wydawca lub reklamodawca sieci partnerskiej Admitad;

·       jako użytkownik stron naszych wydawców lub reklamodawców;

·        jako kandydat na stanowisko pracy w Admitad.

Niniejsza Polityka prywatności służy w celu informowania użytkowników na temat danych, które otrzymujemy i wykorzystujemy na każdym etapie.
Używamy danych osobowych wyłącznie do administrowania i dostarczania naszych technologii i usług. Przechowujemy dane osobowe i wszelkie inne rodzaje danych w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i prywatności oraz naszymi zobowiązaniami umownymi, a także dokładamy wszelkich starań, by zapobiegać nieupoważnionemu dostępowi do danych.

 4. Newslettery

Poniższe informacje opisują zawartość naszego newslettera, jak również procedurę rejestracji, wysyłki newslettera, ewaluacji jego statystyk oraz Twoje prawa do sprzeciwu co do jego otrzymywania. Zapisując się do naszego newslettera, wyrażasz zgodę na jego otrzymywanie oraz na opisane procedury.

Wysyłanie newsletterów, e-maili i innych powiadomień elektronicznych z informacjami promocyjnymi (zwanych dalej „newsletterami”) wymaga zgody odbiorcy lub zezwolenia prawnego.

Rejestracja do naszego newslettera odbywa się w ramach tzw. procedury double opt-in, co oznacza, że po rejestracji użytkownik otrzyma wiadomość e-mail, w której zostanie poproszony o ponowne potwierdzenie rejestracji. Rejestracje do newslettera są zapisywane, aby udowodnić przestrzeganie precyzyjnego procesu rejestracji zgodnie z wymogami prawnymi. Obejmuje to rejestrowanie czasu logowania i potwierdzenia. Ponadto rejestrowane są zmiany danych przechowywanych przy wykorzystaniu usługi zewnętrznej Mindbox.

Newsletter może być wysyłany przez Admitad lub Mindbox.

Mindbox jest platformą do wysyłania newsletterów holenderskiej firmy Mindbox.Cloud B.V. (holenderskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą pod adresem Strawinskylaan 613, 1077XX Amsterdam, Holandia.

Adresy e-mail odbiorców naszego newslettera, jak również inne dane opisane w kontekście niniejszej informacji, są przechowywane na serwerach Admitad oraz Mindbox. Mindbox wykorzystuje te informacje do wysyłania i ewaluacji newsletterów w naszym imieniu. Ponadto Mindbox może wykorzystywać te dane do optymalizacji lub ulepszania własnych usług, np. optymalizacji technicznej wysyłki i prezentacji newslettera lub w celach ekonomicznych, aby ustalić, z jakich krajów pochodzą odbiorcy. Mindbox nie wykorzystuje jednak danych odbiorców newslettera do niezależnego nawiązania kontaktu z nimi ani nie przekazuje danych osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych w Polityce prywatności Mindbox (https://mindbox.cloud/documents/privacy-policy/).

Aby zapisać się do newslettera, potrzebny jest jedynie adres e-mail. Pozostałe dobrowolnie podane informacje są wykorzystywane wyłącznie w celu personalizacji newslettera. Użytkownik może w każdej chwili zmienić udostępnione nam dane osobowe.

Zdarzają się sytuacje, w których kierujemy odbiorców newslettera na strony internetowe firmy Mindbox. Nasze newslettery na przykład zawierają link, za pomocą którego odbiorcy newslettera mogą uzyskać dostęp do newslettera w trybie online (np. w przypadku problemów z wyświetlaniem w programie pocztowym).

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z naszego newslettera, co oznacza cofnięcie zgody na jego otrzymywanie. Tym samym jednocześnie wygasa zgoda użytkownika na wysyłkę newslettera przez Mindbox oraz na analizy statystyczne. Niestety odwołanie zgody na wysyłkę za pośrednictwem Mindbox oraz na analizy statystyczne za pomocą innych środków jest niemożliwe. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na otrzymywanie naszego newslettera, zmieniając ustawienia powiadomień na swoim koncie. Ponadto w dolnej części każdego newslettera znajduje się link umożliwiający rezygnację z subskrypcji w dowolnej chwili.

5. Podstawa prawna
Przetwarzanie danych osobowych opieramy na następujących podstawach prawnych:

  • Zgoda użytkownika, jeśli jej nam udzielił (art. 6 (1) (a) RODO)
  • Zainicjowanie lub wykonanie umowy z użytkownikiem (art. 6 (1) (b) RODO) 
  • Wypełnienia zobowiązań prawnych (art. 6 (1) (c) RODO)
  • Realizacja naszych uzasadnionych interesów (art. 6 (1) (f) RODO). 

6. Ochrona danych i przekazywanie ich stronom trzecim

Admitad podejmuje wszelkie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa wymagane do ochrony danych osobowych użytkowników przed ich utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub innymi formami niewłaściwego wykorzystania. Dane są przechowywane w bezpiecznym środowisku, do którego nie ma publicznego dostępu. W niektórych przypadkach (np. podczas przetwarzania danych logowania) dane osobowe mogą być szyfrowane przed ich przesłaniem. Oznacza to, że komunikacja między urządzeniem użytkownika a naszymi serwerami będzie obejmować uznawane metody szyfrowania, jeśli są obsługiwane przez przeglądarkę.

Nasi pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie ochrony prywatności oraz odpowiedzialnego obchodzenia się z danymi osobowymi i informacjami, do których mają dostęp.

Należy pamiętać, że w przypadku kontaktu z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej poufność zawartych w niej informacji może nie być zapewniona. Osoby trzecie mogą mieć dostęp do treści wiadomości e-mail.

Aby firma Admitad mogła realizować swoje procesy biznesowe w wygodny i optymalny sposób, udostępnienie pewnych danych zaufanym firmom trzecim i rzetelnym partnerom może być konieczne. Takie strony trzecie mogą:

  • Przetwarzać płatności
  • Realizować zamówienia
  • Wysyłać wiadomości e-mail
  • Zarządzać komunikacją (np. newsletterami, powiadomieniami bezpieczeństwa, czatem itp.)
  • Hostować strony internetowe
  • Prowadzić inną podobną działalność

w imieniu Admitad. Admitad udostępnia jednak wyłącznie dane konieczne do realizacji specyficznego celu powierzonego danemu partnerowi zewnętrznemu. Admitad zapewnia, że współpracujące z nami strony trzecie mają podobne zobowiązania do zachowania prywatności i poufności, jak pracownicy firmy Admitad, oraz że będą przetwarzać informacje użytkowników tylko w taki sposób i w takim zakresie, w jakim Admitad ma na to pozwolenie. Admitad zabrania stronom trzecim wykorzystania danych użytkowników w celach innych niż te, w których zostały zebrane.

Admitad ujawni dane osobowe użytkownika (PII) poza granicami jego kraju zamieszkania wyłącznie, jeśli jest to konieczne dla zamierzonego celu przetwarzania. Należy jednak pamiętać, że jako członek międzynarodowej grupy firm Admitad każda lokalna jednostka Admitad może utrzymywać lub wykonywać operacje przetwarzania danych w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub w krajach, które nie oferują adekwatnego poziomu ochrony danych, jeżeli działanie takie jest konieczne do realizacji naszych zobowiązań lub umowy zawartej z użytkownikiem. Ponadto podwykonawcy Admitad działający w imieniu Admitad w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników również mogą mieć siedzibę w takich miejscach.

Aby zabezpieczyć transfer i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 5 RODO, firma Admitad wdrożyła i zażądała wdrożenia wymaganych środków technicznych oraz organizacyjnych, a także zawarła odpowiednie umowy z firmami Admitad Group oraz jej podwykonawcami, które gwarantują, że odbiorca danych stosuje w swojej organizacji odpowiedni poziom ochrony prywatności danych zgodnie z wymogami RODO. Obejmuje to podpisanie umów o przetwarzaniu danych oraz standardowych klauzuli umownych Unii Europejskiej wydanych przez Komisję Europejską. Niniejsze środki ostrożności stanowią odpowiednie zabezpieczenie, jak określa artykuł 46 RODO oraz lokalne przepisy o ochronie danych i gwarantują, że dane użytkowników będą traktowane bezpiecznie, poufnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Jeżeli firma Admitad zostanie przejęta przez lub połączy się z inną stroną trzecią, zastrzegamy sobie prawo, w obu tych okolicznościach, do przeniesienia lub przypisania zebranych od użytkowników informacji w ramach takiej fuzji, przejęcia, sprzedaży lub innego rodzaju zmiany kontroli. W mało prawdopodobnym przypadku naszego bankructwa, niewypłacalności, reorganizacji, przejścia w stan upadłości lub cesji na rzecz wierzycieli bądź zastosowania przepisów lub zasad słuszności wpływających na ogólne prawa wierzycieli możemy nie być w stanie kontrolować sposobu traktowania, przekazywania i wykorzystania danych użytkowników.

7. Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane są przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane osobowe są przekazywane wyłącznie do krajów trzecich, w których Komisja UE potwierdziła adekwatny poziom ochrony lub w których możemy zapewnić ostrożne obchodzenie się z danymi osobowymi za pomocą porozumień umownych bądź innych odpowiednich gwarancji, takich jak certyfikaty czy udowodniona zgodność z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa.

Nasze spółki stowarzyszone mogą być zlokalizowane poza UE (https://www.admitad.com/en/site/about/contacts/)

8. Prawa użytkownika

Użytkownikowi przysługują następujące prawa dotyczące jego danych, które przetwarzamy:

·        prawo do dostępu;

·        prawo do korekty;

·        prawo do usunięcia;

·        prawo do ograniczenia przetwarzania;

·        prawo do przeniesienia;

·        prawo do sprzeciwu (z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkownika), jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu;  

·        prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, bez wpływu na legalność tegoż przetwarzania przed cofnięciem zgody;

·        prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z przysługujących użytkownikowi praw można skorzystać, kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem data-support@admitad.com

Jeśli użytkownik zarejestrował się jako wydawca lub reklamodawca na naszej stronie internetowej, może zalogować się na swoje konto i samodzielnie poprawić lub usunąć niektóre dane.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy dotyczące ochrony prywatności, usuniemy dane użytkownika bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań z jego strony, jeśli ich przechowywanie nie będzie już konieczne do osiągnięcia zamierzonego celu lub nie będzie dozwolone z przyczyn prawnych. Zamiast usuwania danych możemy ograniczyć ich przetwarzanie, jeżeli wymagają tego przepisy prawa (np. prawne zobowiązania do zachowania danych osobowych).

9. Poprawki

Możemy zmodyfikować niniejszą Politykę prywatności oraz nasze postanowienia dotyczące bezpieczeństwa danych w dowolnej chwili, zwłaszcza w przypadku konieczności przyjęcia nowych przepisów i regulacji prawnych lub gdy uznamy poprawki za uzasadnione.

10. Pytania / Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań i próśb związanych z bezpieczeństwem danych osobowych użytkownika, prosimy o kontakt z nami i naszymi specjalistami ds. prywatności pod adresem data-support@admitad.com

Admitad GmbH

Do góry