Regulamin dla Twórców

Spółka admitad GmbH (dalej zwana „Admitad ConvertSocial”), zarejestrowana pod adresem: Heinz-Nixdorf-Str 6, 74172 Neckarsulm, Niemcy, zarządzająca Admitad ConvertSocial (https://convertsocial.admitad.com/) zapewnia Twórcom możliwość współpracy z Programami partnerskimi marek Admitad ConvertSocial. Aby móc korzystać z Admitad ConvertSocial, Twórca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu użytkowania (dalej zwanego „Regulaminem”).

Uczestnicy Admitad ConvertSocial to Marki, Twórcy oraz Admitad ConvertSocial.

Marki to podmioty, które definiują warunki Programów partnerskich oraz zapewniają możliwości reklamowania swoich produktów i usług za pomocą Linków polecających. 

Twórcy to podmioty publikujące Linki polecające na wybranych przez siebie Kontach społecznościowych.

Admitad ConvertSocial to platforma internetowa dostępna pod adresem convertsocial.admitad.com, która pozwala użytkownikom różnych kanałów w mediach społecznościowych (dalej zwanym „Twórcami”) tworzyć Linki polecające za pomocą Generatora linków Admitad ConvertSocial i publikować je na swoich Kontach społecznościowych. Zainteresowane osoby mogą kliknąć takie linki do produktów, aby uzyskać o nich dodatkowe informacje i dokonać zakupu.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Aby móc korzystać z usług Admitad ConvertSocial, Twórca musi zarejestrować się na stronie convertsocial.admitad.com. Rejestracja jest przeprowadzana z użyciem adresu e-mail Twórcy, samodzielnie utworzonego hasła oraz nazwy użytkownika.

1.2. Przesyłając swój formularz rejestracyjny, Twórca oświadcza, że zapoznał się z warunkami niniejszego Regulaminu i akceptuje Umowę (Ofertę) dotyczącą użytkowania Admitad ConvertSocial.

1.3. Twórca wyraża zgodę na utworzenie wyłącznie jednego konta.

1.4. Rejestracja jest dostępna wyłącznie dla osób powyżej 18 roku życia. 

1.5. Niniejszy Regulamin stanowi część porozumienia umownego między Admitad ConvertSocial i Twórcą.  Warunki niniejszego Regulaminu regulują korzystanie z usług dostępnych pod adresem www.convertsocial.admitad.com oraz innych usług Admitad ConvertSocial.

1.6.  Korzystanie z Admitad ConvertSocial jest zawsze bezpłatne dla Twórców. Nie ma obowiązku korzystania z Admitad ConvertSocial. Ponadto każdy Twórca ma prawo w dowolnym momencie zdecydować, czy, kiedy i w jakim zakresie chce być aktywny w Admitad ConvertSocial, bądź całkowicie tej aktywności zaprzestać.

1.7. Twórcy, których konta są niewidoczne publicznie lub puste, nie mogą korzystać z Admitad ConvertSocial. Nie istnieją żadne normy prawne upoważniające do korzystania z usług dostępnych na platformie Admitad ConvertSocial. Admitad Convert Social zastrzega sobie prawo do odmówienia Twórcy możliwości korzystania z platformy.

1.8.  Admitad ConvertSocial zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wynagrodzenia Twórcy za nieprawidłowe użycie Linków partnerskich do zera.

1.9. Po zakończeniu procesu rejestracji oraz aktywacji konta Twórca może zacząć korzystać z usług Admitad ConvertSocial. Twórca może zmienić wszystkie dane udostępnione podczas rejestracji, z wyjątkiem nazwy użytkownika na swoim koncie.

1.10. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają pierwszeństwo w stosunku do zasad przewidzianych w regulaminach Twórców.

1.11. Korzystanie przez Twórcę z Admitad ConvertSocial nie jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Twórcą i Marką.

2. Przedmiot Umowy

2.1. Admitad ConvertSocial oferuje możliwość korzystania z platformy Admitad ConvertSocial dostępnej pod adresem www.convertsocial.admitad.com. Uczestnicy Admitad ConvertSocial to Marki, Twórcy oraz Admitad ConvertSocial. Twórcy to osoby fizyczne lub prawne, które udostępniają przestrzeń reklamową na swoich Kontach społecznościowych.

2.2. Twórcy publikują Linki polecające Marki na zadeklarowanych przez siebie Kontach społecznościowych. Gdy użytkownik trafi na stronę internetową Marki za pośrednictwem Linku polecającego opublikowanego na Koncie społecznościowym Twórcy i wykona tam Celowe działanie, które zakończy się transakcją, reklama Twórcy zostanie uznana za skuteczną i w związku z tym Twórca otrzyma uzgodnione wcześniej wynagrodzenie. „Celowe działanie” to czynność, która daje Twórcy prawo do otrzymania wynagrodzenia. Może to być zakup produktów, zamówienie lub zakup usług, rejestracja, zapisanie do newslettera itp.

2.3. Admitad ConvertSocial monitoruje i rejestruje wszystkie Celowe działania oraz zapewnia Twórcom informacje w tym zakresie, jak również oblicza kwotę należnych wynagrodzeń. To jednak Marka podejmuje ostateczną decyzję w kwestii tego, czy Celowe działanie faktycznie miało miejsce. To Marka rozstrzyga, czy Celowe działanie rzeczywiście wystąpiło, zgodnie z warunkami danego Programu partnerskiego – Admitad ConvertSocial nie ma nad tym żadnej kontroli.

2.4. Admitad ConvertSocial nieustannie się rozwija i poprawia jakość oferowanych usług. W związku z tym Admitad ConvertSocial zastrzega sobie prawo do tymczasowego zawieszenia świadczenia którejkolwiek z usług, w całości lub częściowo, jeśli będzie to konieczne do przeprowadzenia prac konserwacyjnych, ulepszenia funkcji usług lub zmiany świadczonych usług.

2.5. Aby móc korzystać z usług Admitad ConvertSocial, wymagany jest dostęp do pewnych środków technicznych, pakietów oprogramowania, sieci telekomunikacyjnych oraz usług osób trzecich.  Mając to na uwadze, z zastrzeżeniem punktu 11. niniejszego Regulaminu, Admitad ConvertSocial nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne poniesione koszty, szkody lub zakłócenia.

2.6.  Admitad ConvertSocial ma prawo do wstrzymania płatności na rzecz Twórcy w przypadku obiektywnego podejrzenia naruszenia zasad niniejszego Regulaminu bądź konieczności weryfikacji dostarczonych przez Twórcę danych lub jakości wygenerowanego przez niego ruchu.

3. Korzystanie z Admitad ConvertSocial

3.1. Wszystkie Konta społecznościowe zgodne z obowiązującymi przepisami i warunkami niniejszego Regulaminu oraz  Polityki prywatności Admitad ConvertSocial, które zostały zatwierdzone przez moderatorów Admitad ConvertSocial, są dopuszczone do użytku w Admitad ConvertSocial.

3.2. Niegotowe Konta społecznościowe są niedozwolone. Zabrania się również kupowana ruchu w systemach aktywnej reklamy (AAS), jak CAP, WmMail, Seosprint, Buxes czy innych.

3.3. Twórca musi zarejestrować konto na Admitad ConvertSocial i wyrazić zgodę na zasady Admitad ConvertSocial.

Twórca musi udostępnić Admitad ConvertSocial wszystkie informacje na temat swojego Konta społecznościowego.

Po zatwierdzeniu Konta społecznościowego Twórca może zacząć korzystać na nim z Linków polecających.

Admitad ConvertSocial zastrzega sobie prawo do odebrania Twórcy możliwości korzystania z Admitad ConvertSocial, jeśli Twórca naruszył warunki niniejszego Regulaminu. 

3.4. Wyłącznie Admitad ConvertSocial podejmuje decyzję o dopuszczeniu Twórcy do współpracy. Twórca nie ma podstawy prawnej do ubiegania się o dopuszczenie, jeśli podjęto decyzję na jego niekorzyść.

3.5. Admitad ConvertSocial zastrzega sobie prawo do zażądania informacji dotyczących źródła ruchu oraz dostępu do statystyk Konta społecznościowego, jednocześnie ograniczając możliwość korzystania z Admitad ConvertSocial przez Twórcę. W takiej sytuacji Twórca ma 14 dni na dostarczenie żądanych danych. W przeciwnym razie Admitad ConvertSocial zastrzega sobie prawo do zaprzestania wyświetlania reklam na Koncie społecznościowym Twórcy lub podjęcia innych środków w celu ochrony interesów Marek, których reklamy są wyświetlane na Koncie społecznościowym Twórcy.

3.6. Admitad ConvertSocial ma również prawo do zażądania od Twórcy dokumentów oraz (jeśli dotyczy) innych informacji koniecznych w celu weryfikacji wiarygodności udostępnionych przez Twórcę danych, takich jak imię, nazwisko, data urodzenia, adres, NIP czy dane bankowe. Akceptując niniejszy Regulamin, Twórca wyraża świadomą i jednoznaczną zgodę na dostarczenie Admitad ConvertSocial powyższych danych. Odmowa ich udostępnienia przez Twórcę jest równoznaczna z rezygnacją z możliwości korzystania z Admitad ConvertSocial.

​4. Prawa i obowiązki Twórcy

4.1. Twórca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu i zapewnienia, że wszelkie dane, które udostępnił Admitad ConvertSocial, w tym informacje w formularzu rejestracyjnym, są kompletne i zgodne z prawdą. Jeśli jakiekolwiek z tych danych ulegną zmianie, Twórca musi zaktualizować je na swoim koncie w terminie 5 dni od chwili zaistnienia tychże zmian.

4.2. Twórca zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania swoich danych (nazwy użytkownika oraz hasła) logowania do Admitad ConvertSocial i nieprzekazywania ich osobom trzecim. Twórca ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojej nazwy użytkownika oraz hasła.

4.3. Twórca musi mieć prawo do prowadzenia działań marketingowych na swoim Koncie społecznościowym. Twórca ponosi wszelką odpowiedzialność prawną oraz majątkową za wszystko, co się dzieje na jego Koncie społecznościowym.

4.4. Korzystając z Linków polecających na swoim Koncie społecznościowym, Twórca zobowiązuje się respektować prawa podmiotów trzecich dotyczące ich znaku towarowego oraz marki, prawa osobiste oraz pozostałe prawa i w związku z tym nie publikować niczego bez ich pozwolenia, zgodnie z obowiązującym prawem. Twórca zobowiązuje się również nie publikować na swoim Koncie społecznościowym treści naruszających obowiązujące prawo lub przekierowujących do stron, które naruszają obowiązujące prawo. 

4.5. Twórca zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogłyby wpłynąć na działanie Admitad ConvertSocial. Do tego rodzaju działań należą: usiłowanie wywarcia wpływu na efektywność pracy serwerów Admitad ConvertSocial, próby obejścia lub złamania mechanizmów zabezpieczających bądź używanie wirusów, trojanów i innego, szkodliwego oprogramowania w jakichkolwiek celach. Obejmuje to również ataki brute force, ataki DoS (DDoS), spam, korzystanie z linków oraz wszelkich innych procesów, które mogą negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie Admitad ConvertSocial.

4.6. Twórca może mieć wyłącznie jedno konto, co oznacza, że można utworzyć tylko jedno konto na osobę prawną lub fizyczną. Jeśli Twórca wykonuje zlecone mu obowiązki służbowe jako przedstawiciel bądź pracownik podmiotu prawnego, który posiada już konto w Admitad ConvertSocial, nie może utworzyć w tym celu konta osobistego.

4.7. Twórca jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania warunków Regulaminu oraz odwoływania się do nich przez cały okres korzystania przez Twórcę z Linków polecających. Twórca zgadza się również, że jeśli nie spełni tego obowiązku, jego dostęp do Admitad ConvertSocial może zostać zawieszony. W razie poniesienia przez Admitad ConvertSocial lub Markę strat spowodowanych naruszeniem Regulaminu przez Twórcę odpowiednia kwota zostanie potrącona z konta Twórcy. W przypadku braku środków na koncie Twórcy Twórca zobowiązuje się do pokrycia tychże strat na żądanie Admitad ConvertSocial w ciągu 10 (dziesięciu) dni.

4.8. Twórca zobowiązuje się na żądanie Admitad ConvertSocial lub Marki sprawdzić Źródło ruchu i dostarczyć wszystkie dotyczące go pliki oraz dokumenty, o które może zostać poproszony. W przeciwnym razie Twórca ryzykuje utratę dostępu do Admitad ConvertSocial oraz adekwatne sankcje.

4.9. Twórca zobowiązuje się do terminowej aktualizacji Linków partnerskich oraz monitorowania ich stanu. Linki partnerskie mogą ulec uszkodzeniu w następnych przypadkach: 

● Marka zawiesiła swój program lub zakończyła współpracę z Admitad ConvertSocial.

● Konto społecznościowe Twórcy zostało usunięte lub zablokowane.

● Przekroczono limit działań Programu partnerskiego.

● Deeplink wygenerowany przez Twórcę prowadzi do nieistniejącej strony lub dany Program partnerski nie obsługuje generacji Linków partnerskich korzystających z funkcji Deeplink.

4.10. Twórca zobowiązuje się dostarczyć Admitad ConvertSocial wszelkie dokumenty, o które może zostać poproszony, aby zweryfikować poprawność dotyczących go informacji.

4.11. Twórca został poinformowany i akceptuje, że Admitad ConvertSocial ma prawo wypłacić należne mu wynagrodzenie dopiero po zaksięgowaniu płatności od Marki za wyświadczone jej usługi.

4.12.  Twórca zaświadcza, że podczas rejestracji podał prawdziwe i kompletne informacje. W przeciwnym razie Admitad ConvertSocial zastrzega sobie prawo odmówienia Twórcy dostępu do platformy.

4.13. Twórca nie ma prawa udostępniać swoich danych logowania ani haseł osobom trzecim. W przypadku podejrzenia przejęcia konta Twórcy w Admitad ConvertSocial przez osoby trzecie lub innego nadużycia, Twórca zostanie poproszony o niezwłoczny kontakt z Admitad ConvertSocial celem aktualizacji danych Twórcy.

4.14. Twórca jest zobowiązany do zaniechania wszelkich działań, które mogą zakłócać działanie i funkcjonowanie Admitad ConvertSocial, jak również pomyślną współpracę.

4.15. Twórca jest zobowiązany do zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem, w tym z sankcjami we właściwych jurysdykcjach we własnym zakresie.

5. Admitad ConvertSocial zakazuje:

5.1. Stosowania metod oraz środków naruszających obowiązujące prawo, Umowę lub Regulamin w celu generowania Celowych działań.

5.2. Symulowania w jakikolwiek sposób Celowych działań poprzez świadome podawanie nieprawidłowych, nieistniejących lub należących do kogoś innego danych bez jego wiedzy podczas zamawiania produktów bądź usług.

5.3. Korzystania z metod reklamy, które zmuszają użytkownika do wykonania pewnych czynności poprzez oszustwo lub szantaż oraz wszelkich innych działań naruszających wolność wyboru użytkownika.

5.4. Korzystania z danych należących do Marki lub podmiotów trzecich, chronionych zastrzeżonym znakiem towarowym, prawami autorskimi oraz innymi prawami posiadacza, w celach innych niż określone w niniejszym Regulaminie. W przypadku użycia znaków towarowych Marki lub Linków polecających w celach innych niż określone w niniejszej Umowie Twórca ponosi wyłączną odpowiedzialność za opublikowane reklamy, zgodnie z obowiązującym prawem, oraz zobowiązuje się do niezależnego rozstrzygnięcia wszelkich dotyczących ich roszczeń, sporów, w tym sądowych, oraz rozwiązania wszelkich innych sytuacji spornych, w tym z organami państwowymi i podmiotami trzecimi (np. Markami).

5.5. Korzystania z materiałów promocyjnych, w tym logotypu jednej Marki do promocji strony internetowej innej Marki.

5.6. Korzystania z wszelkich technologii oraz rodzajów cookie stuffingu (cookie droppingu). Zabronione jest używanie skryptów, które zostawiają w przeglądarce internetowej użytkownika pliki cookie stron internetowych, których ten nie odwiedził. Zabronione jest także przeorganizowywanie, zastępowanie oraz nadpisywanie plików cookie użytkownika innymi, które nie należą do stron internetowych odwiedzonych przez tego użytkownika, jak również zastępowanie plików cookie za pomocą okienek pop-up, znaczników iframe i wstawianie adresu URL strony internetowej podmiotu trzeciego jako obrazu na istniejącej stronie internetowej.

5.7. Rejestracji oraz wykorzystywania innych domen, podobnych do stron internetowych Marek w celu promocji.

5.8. Korzystania z zarejestrowanego Konta społecznościowego o zadeklarowanym źródle ruchu do pozyskiwania użytkowników z innego źródła ruchu.

5.9. Usuwania kont z ujemnym saldem lub długiem Twórcy wobec Admitad ConvertSocial.

5.10. Naruszania norm obyczajowych, wygłaszania oświadczeń i wybierania nazw użytkownika, które obrażają uczucia religijne innych osób, są rasistowskie lub dyskryminacyjne.

5.11. Korzystania z kont społecznościowych nienależących do Twórcy.

5.12. Używania, publikowania lub linkowania jakichkolwiek obraźliwych bądź zniesławiających treści na stronach internetowych osób trzecich, niezależnie od tego, czy tego rodzaju treści mają wpływ na innych uczestników lub inne osoby albo firmy.

5.13. Używania lub publikowania treści niemoralnych, pornograficznych, obraźliwych, pełnych przemocy, gloryfikujących przemoc, seksistowskich, skrajnie prawicowych lub lewicowych bądź innych treści naruszających przepisy, w szczególności prawa dotyczącego ochrony dzieci oraz Międzynarodowego Traktatu dot. Ochrony Małoletnich w Mediach. Zakazane jest również linkowanie tego rodzaju materiałów na stronach internetowych osób trzecich oraz reklamowanie, oferowanie i rozpowszechnianie materiałów pornograficznych lub innych produktów naruszających przepisy prawa, w szczególności przepisy dotyczące ochrony dzieci. 

5.14. Publikacji, powielania, udostępniania lub rozpowszechniania treści chronionych prawnie (np. prawem autorskim, znakiem towarowym, patentem, prawem ochronnym na wzór przemysłowy albo użytkowy) bez koniecznych do tego uprawnień

5.15. Jeżeli istnieją przesłanki wskazujące na naruszenie warunków niniejszego Regulaminu, Admitad ConvertSocial ma prawo usunąć konto Twórcy i uniemożliwić mu dalsze korzystanie z platformy Admitad ConvertSocial. Ponadto Admitad ConvertSocial zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia uzyskanego przed usunięciem konta Twórcy oraz zgłoszenia potencjalnej próby oszustwa.

5.16. Pracownikom Admitad ConvertSocial oraz pracownikom wszystkich spółek powiązanych z Admitad, rejestracji jako Twórca przez cały okres ich zatrudnienia.

5.17. W przypadku wykrycia któregokolwiek z powyższych naruszeń konto Twórcy zostanie natychmiast zablokowane, a całe wynagrodzenie uzyskane w wyniku tych naruszeń przekazane Marce. Admitad ConvertSocial poinformuje Twórcę o decyzji drogą administracyjną. Po zablokowaniu konta Twórcy utworzenie kolejnego będzie niemożliwe.

6. Płatność za usługi Twórcy

6.1. Twórca otrzymuje od Admitad ConvertSocial wynagrodzenie, którego wysokość zależy bezpośrednio od sukcesu jego kampanii reklamowych.

6.2. W każdym indywidualnym przypadku średnia wysokość wynagrodzenia jest ustalana na podstawie rodzaju opłacanego Celowego działania oraz oferowanej przez Markę stawki, obowiązującej w momencie wykonywania danego Celowego działania. Marka ma prawo zmienić swoje stawki, jednak nowe stawki nie dotyczą wykonanych już Celowych działań. Twórca nie może żądać innej stawki za swoje Celowe działania. Twórca jest zobowiązany do zapoznania się z aktualnymi stawkami w interfejsie Admitad ConvertSocial. Złożenie wniosku o dołączenie do programu jest równoznaczne z akceptacją aktualnie oferowanych stawek. Minimalna kwota wypłaty powinna być równa lub wyższa niż 20 euro. Kwota niższa od minimalnej kwoty wypłaty zostanie wypłacona Twórcy wyłącznie w przypadku usunięcia konta.

6.3. Z wyjątkiem uzgodnionego wynagrodzenia, Twórca nie jest uprawniony do uzyskania zwrotu kosztów przelewu bankowego ani kosztów korzystania z należących do podmiotów trzecich usług lub programów niedostępnych w Admitad ConvertSocial, nawet jeżeli koszty te są związane z jego działalnością reklamową w ramach Admitad ConvertSocial.

6.4. Prawo do otrzymania wynagrodzenia przysługuje wyłącznie, jeśli spełnione zostały wszystkie następujące warunki:

● Działalność reklamowa Twórcy spowodowała, że użytkownik wykonał Celowe działanie na stronie Marki

● Celowe działanie zostało zarejestrowane przez środki monitorowania Admitad ConvertSocial

● Celowe działanie zostało dopuszczone do wyliczenia wynagrodzenia przez Markę i zatwierdzone przez Admitad ConvertSocial

● Dana Marka zapłaciła Admitad ConvertSocial za usługi wyświadczone jej na mocy umowy zawartej z Admitad ConvertSocial

● Kwota wynagrodzenia jest równa lub wyższa od minimalnej kwoty wypłaty

● Twórca nie naruszył zasad niniejszego Regulaminu opisanych w punkcie 5

6.5. Admitad ConvertSocial utrzymuje wewnętrzny rachunek rozliczeniowy dla każdego Twórcy i używa go do przeprowadzania wszystkich operacji naliczania i wypłaty wynagrodzenia.

6.6. Każda ze stron ponosi wyłączną i oddzielną odpowiedzialność za sporządzanie zeznań podatkowych oraz uiszczanie wynikających z nich należności w swoich jurysdykcjach. W przypadku płatności objętych niniejszym Regulaminem, które podlegają podatkowi potrącanemu u źródła dochodu, Admitad ConvertSocial ma prawo odliczyć odpowiednią kwotę podatku od wynagrodzenia Twórcy.

6.7. Twórca ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnione dane płatnicze i potwierdza, że są zgodne z prawdą, kompletne oraz dokładne. Wszystkie płatności będą dokonywane przy użyciu tychże danych płatniczych. Admitad ConvertSocial nie ma obowiązku podjęcia kroków w celu weryfikacji prawidłowości danych płatniczych dostarczonych przez Twórcę.

6.8. Twórca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić wszelkie kwoty wypłacone mu omyłkowo lub w sposób inny niż zgodnie z prawami Twórcy wynikającymi z niniejszej Umowy.

7. Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy

7.1. Niniejsza Umowa jest zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z chwilą utworzenia konta przez Twórcę zgodnie z punktem 1.2.

7.2. Strony mogą dobrowolnie wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym momencie.

7.3.  Wszelkie dane przekazane Admitad ConvertSocial w związku z procesem rejestracji jako Twórca mogą być zarządzane, aktualizowane lub usuwane przez Twórcę na swoim koncie. Twórcy mogą usunąć swoje konto użytkownika Admitad ConvertSocial w dowolnym momencie, bez konieczności ujawnienia przyczyn, wysyłając wiadomość e-mail na adres support-convertsocial@admitad.com, z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie 5.9. niniejszego dokumentu.

7.4. Admitad ConvertSocial ma prawo zablokować konto Twórcy w następujących przypadkach:

● Twórca naruszył warunki Regulaminu.

7.5. W przypadku rozwiązania umowy ze względu na naruszenia warunków niniejszego Regulaminu przez Twórcę Twórca zobowiązuje się opłacić ewentualną należność oraz karę grzywny określoną w niniejszym Regulaminie.

8. Ochrona danych osobowych 

8.1. Admitad ConvertSocial przechowuje i przetwarza wyłącznie dane, które Twórca udostępnił w formularzu rejestracyjnym i na swoim koncie oraz dane uzyskane od Twórcy podczas jego pracy z Admitad ConvertSocial.

8.2. Twórca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich praw, zasad i przepisów dotyczących poufności obowiązujących w regionach, gdzie świadczone są usługi.

8.3. Twórca zobowiązuje się również do przestrzegania wszystkich przepisów, w tym RODO, oraz pozostałych przepisów UE dotyczących ochrony danych osobowych i wykonania następujących czynności:

● Poinformowania użytkowników końcowych o stosowaniu urządzeń monitorujących, plików cookie oraz innych identyfikatorów internetowych

● Uzyskania zgody użytkowników końcowych na zastosowanie plików cookie oraz innych identyfikatorów internetowych na ich urządzeniach i poinformowania ich o możliwości odmowy lub usunięcia tychże plików w razie konieczności

● Zastosowania odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, mających na celu zapobieganie przypadkowej utracie, uszkodzeniu oraz nielegalnemu przetwarzaniu danych osobowych

8.4. Twórca zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogłyby doprowadzić do naruszenia obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przez Admitad ConvertSocial.

8.5. Admitad ConvertSocial i Twórca zobowiązują się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

W zależności od jurysdykcji Twórca może być zobowiązany do poinformowania użytkowników odwiedzających jego stronę internetową o stosowanych na niej plikach cookie, w tym plikach cookie Admitad ConvertSocial (pliki cookie stron trzecich) oraz innych identyfikatorach internetowych. Twórca ma obowiązek wyjaśnić, jakie pliki cookie zostaną umieszczone w przeglądarce użytkownika oraz w jakim celu. Ponadto Twórca zobowiązuje się do uzyskania od użytkowników wstępnej, dobrowolnej, konkretnej, świadomej, jednoznacznej i odwołalnej zgody przed umieszczeniem w ich przeglądarkach jakichkolwiek plików cookie. Niniejsza zgodna powinna również dotyczyć plików cookie Admitad ConvertSocial instalowanych po wykonaniu konkretnego działania (np. kliknięcia). 

9. Poufność

9.1. Każda ze Stron zobowiązuje się wykorzystywać informacje handlowe drugiej Strony, dane dotyczące jej działalności gospodarczej i operacji, tajemnice handlowe, wiedzę ekspercką, kod źródłowy oraz wszelkie inne informacje wyraźnie oznaczone jako poufne, w tym wszystkie wspomniane informacje dotyczące kontrahentów lub partnerów drugiej strony (dalej zwane „Informacjami poufnymi”) wyłącznie w celu realizacji swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu. Strony zobowiązują się nie ujawniać Informacji poufnych.

9.2. Następujące informacje nie są uważane za poufne:

● Informacje, które są lub stały się powszechnie dostępne bez naruszenia Umowy przez Stronę otrzymującą

● Informacje, które zostały uzyskane legalnie od podmiotu trzeciego nieograniczonego klauzulą poufności, bez naruszenia niniejszej Umowy oraz zobowiązań Strony otrzymującej do zachowania poufności

● Informacje, które nie mogą zostać uznane za Poufne zgodnie z obowiązującym prawem

● Informacje, które zostały opublikowane w Admitad ConvertSocial podczas korzystania z usług lub ich świadczenia, zgodnie z niniejszym Regulaminem

9.3. Usuwając konto Twórcy, Admitad ConvertSocial usuwa również wszystkie dane osobowe Twórcy, z wyjątkiem nazwy użytkownika oraz danych statystycznych.

9.4. Postanowienia Artykułu 9 pozostają w mocy przez 5 lat od dnia rozwiązania niniejszej Umowy.

10. Prawa do wykorzystywania informacji

10.1. Informacje uzyskane za pośrednictwem Admitad ConvertSocial mogą być wykorzystane włącznie w pracy z Admitad ConvertSocial. Przekazywanie ich podmiotom trzecim oraz wykorzystywanie w innych celach jest zabronione. 

10.2. Platforma Admitad ConvertSocial oraz jej komponenty (produkty i aplikacje) są chronione przez obowiązujące przepisy w zakresie praw autorskich oraz praw pokrewnych.

10.3. Admitad ConvertSocial przyznaje Twórcom tymczasowe, niewyłączne prawo do korzystania z oferowanych usług i aplikacji oraz zawartych w nich danych wyłącznie w ramach pracy z Admitad ConvertSocial. W przypadku rozwiązania umowy prawo to traci swoją ważność.

10.4. Inne sposoby wykorzystania udostępnionych informacji są zakazane. Przekazywanie całości lub części przyznanych Twórcy praw do korzystania z usług, aplikacji i danych osobom trzecim, udostępnianie, modyfikowanie lub przetwarzanie tychże usług, aplikacji i danych w jakikolwiek sposób, przekazywanie ich w innej formie oraz tworzenie na ich podstawie własnych baz danych bądź serwisów informacyjnych jest SUROWO ZABRONIONE.

10.5. W przypadku naruszenia tych praw do wykorzystywania informacji, oprócz rozwiązania umowy, Admitad ConvertSocial zastrzega sobie prawo do zastosowania innych środków zaradczych. Jeżeli w wyniku naruszeń Twórcy podmiot trzeci rozpocznie jakiekolwiek postępowanie administracyjne lub sądowe przeciwko Admitad ConvertSocial, winny Twórca zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty procesowe oraz inne powiązane wydatki.

11. Odpowiedzialność i jej ograniczenia

11.1. Admitad ConvertSocial nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody lub zakłócenia spowodowane przez zawartość stron internetowych należących do podmiotów trzecich, błędy oprogramowania oraz problemy ze sprzętem użytkowników korzystających z Admitad ConvertSocial ani za straty spowodowane ograniczonym dostępem do Internetu i jego funkcjonalności.

11.2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Admitad ConvertSocial ponosi odpowiedzialność za czyny umyślne oraz rażące zaniedbania. W razie uznania odpowiedzialności Admitad ConvertSocial za straty poniesione w wyniku nieznacznego zaniedbania zgodnie z przepisami prawa odpowiedzialność Admitad ConvertSocial będzie ograniczona. Admitad ConvertSocial ponosi pełną odpowiedzialność wyłącznie w razie naruszenia istotnych zobowiązań umownych (zobowiązań, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy oraz na których Twórca regularnie polega lub może polegać). Ponadto odpowiedzialność ta jest ograniczona do typowych szkód przewidywalnych w chwili zawarcia umowy.

11.3. Zgodnie z punktem 11.2 odpowiedzialność Admitad Monetize jest ograniczona do rekompensaty szkody rzeczywistej, która zostanie ustalona przez strony sporu lub decyzją sądu.

11.4. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku obowiązkowej odpowiedzialności prawnej i nie ograniczają ani nie wyłączają odpowiedzialności Admitad ConvertSocial w sytuacjach, które stanowiły zagrożenie dla życia lub zdrowia.

11.5. Twórca zobowiązuje się zabezpieczyć, bronić i zwolnić Admitad ConvertSocial (w tym jej dyrektorów, pracowników, przedstawicieli lub wykonawców) z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, koszty, szkody, straty, zobowiązania i wydatki (w tym opłaty prawne) związane z jakimikolwiek roszczeniami, działaniami, pozwami lub postępowaniami podmiotów trzecich przeciwko Admitad ConvertSocial wynikającymi bądź związanymi w jakikolwiek sposób z jakimkolwiek zawinionym naruszeniem przez Twórcę jakichkolwiek gwarancji zawartych w niniejszym Regulaminie, rażącym zaniedbaniem lub umyślnym nadużyciem.

12. Zmiany w niniejszym Regulaminie

12.1. Admitad ConvertSocial zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Powiadomienie o zmianach może zostać wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej dwa tygodnie przed ich wejściem w życie. Z zastrzeżeniem punktu 11.2 Twórca ponosi wyłączną odpowiedzialność za regularne zapoznawanie się z aktualizacjami niniejszego Regulaminu.

12.2. Dalsze korzystanie z Admitad ConvertSocial przez Twórcę po wprowadzeniu zmian w niniejszym Regulaminie oznacza zgodę Twórcy na te zmiany i gotowość do przyjęcia zobowiązań określonych w zaktualizowanym Regulaminie. Brak akceptacji zmian w Regulaminie pociąga za sobą konieczność rozwiązania niniejszej Umowy oraz zakończenia współpracy z Admitad ConvertSocial.

13. Postanowienia końcowe

13.1. Częściowa lub całościowa utrata ważności przez którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu w żaden sposób nie narusza ważności pozostałych postanowień. Postanowienie uznane za nieważne uważa się za zastąpione przez odpowiedni przepis prawa ustawowego. Jeżeli takie zastąpienie wywołałoby niewspółmierną niedogodność (unzumutbare Härte), Regulamin stanie się nieważny w całości.

13.2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu mogą być przeniesione na osobę trzecią wyłącznie za zgodą Admitad ConvertSocial.

13.3. W przypadku zaistnienia sporu, który nie może zostać rozwiązany przez Strony w sposób polubowny, Sąd Rejonowy w Stuttgarcie (Landgericht Stuttgart) będzie organem właściwym w zakresie jego rozstrzygnięcia. 

13.4. Niniejsze Warunki podlegają prawodawstwu Republiki Federalnej Niemiec.

Do góry