Regulamin dla wydawców

Spółka admitad GmbH (dalej zwana „Admitad”), zarejestrowana pod adresem: Heinz-Nixdorf-Str 6, 74172 Neckarsulm, Niemcy, zarządza siecią afiliacyjną www.admitad.com oraz zapewnia Wydawcom możliwość współpracy z Reklamodawcami za pośrednictwem ich Programów Partnerskich dostępnych w Sieci Afiliacyjnej Admitad. Aby móc korzystać z Sieci Afiliacyjnej Admitad, Wydawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu użytkowania (dalej zwanego „Regulaminem”).

Uczestnicy Sieci Afiliacyjnej to Reklamodawcy, Wydawcy oraz Admitad.

Reklamodawcy to osoby, które definiują regulaminy programów partnerskich, zapewniają możliwości reklamowania swoich produktów i usług za pośrednictwem różnych nośników reklamowych oraz udostępniają w tym celu Materiały Reklamowe. Reklamodawcy zapewniają między innymi takie Materiały Reklamowe jak banery graficzne, linki tekstowe czy katalogi produktów w formacie XML.

Wydawcy to osoby publikujące Materiały Reklamowe w zadeklarowanych przez siebie Witrynach.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Aby móc korzystać z Sieci Afiliacyjnej, Wydawca musi wypełnić formularz rejestracyjny na stronie www.admitad.com.

1.2. Rejestracja jest dostępna wyłącznie dla osób powyżej 18 roku życia.

1.3. Przesyłając swój formularz rejestracyjny, Wydawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami niniejszego Regulaminu. Tym samym, Wydawca akceptuje Umowę (ofertę) dotyczącą użytkowania Sieci Afiliacyjnej Admitad.

1.4. Jeśli warunki niniejszego Regulaminu zostaną uznane za spełnione, Wydawca otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem na adres wskazany podczas rejestracji. Ponadto użytkownik musi zakończyć proces rejestracji, aby móc rozpocząć pracę w Sieci Afiliacyjnej.

1.5. Admitad zastrzega sobie prawo do odmówienia Wydawcy możliwości korzystania z Sieci Afiliacyjnej bez podania przyczyny.

1.6. Po zakończeniu procesu rejestracji oraz aktywacji konta Wydawca może korzystać z usług Sieci Afiliacyjnej. Wydawca może zmienić udostępnione podczas rejestracji dane z poziomu swojego konta. Wyjątek stanowi jego nazwa użytkownika.

1.7. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają pierwszeństwo w stosunku do zasad przewidzianych w regulaminach Reklamodawców.

1.8. Korzystanie przez Wydawcę z Sieci Afiliacyjnej Admitad nie jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Wydawcą i Reklamodawcą.

2. Przedmiot Umowy

2.1. Firma Admitad prowadzi oraz udostępnia do użytku Sieć Afiliacyjną dostępną pod adresem www.admitad.com. Uczestnicy Sieci Afiliacyjnej to Reklamodawcy, Wydawcy oraz Admitad. Wydawcy to osoby fizyczne lub prawne, które oferują przestrzeń reklamową w swoich Witrynach.

Reklamodawcy to osoby prawne (posiadające stosowne prawo), które oferują możliwość reklamowania swoich produktów lub usług za pośrednictwem Sieci Afiliacyjnej Admitad poprzez tzw. Programy Partnerskie, używając w tym celu Materiałów Reklamowych.

2.2. Wydawcy publikują Materiały Reklamowe w zadeklarowanych przez siebie Witrynach. Gdy użytkownik trafi na stronę internetową Reklamodawcy poprzez Materiał Reklamowy opublikowany w Witrynie Wydawcy i wykona tam oczekiwane od niego Działanie, które zakończy się transakcją, reklama Wydawcy zostanie uznana za skuteczną i w związku z tym otrzyma on wcześniej uzgodnione wynagrodzenie. „Działanie” to czynność, która daje Wydawcy prawo do otrzymania wynagrodzenia. Może to być zakup produktów, zamówienie lub zakup usług, rejestracja, zapisanie do newslettera itp. Opłacane w formie prowizji Działanie musi być wyraźnie zdefiniowane przez Reklamodawcę w opisie każdego programu. Połączenie kilku rodzajów Działań również jest możliwe.

2.3. Admitad monitoruje i rejestruje wszystkie Działania oraz zapewnia Wydawcom informacje w tym zakresie, jak również oblicza kwotę należnych wynagrodzeń. To jednak Reklamodawca podejmuje ostateczną decyzję w kwestii tego, czy Działanie faktycznie miało miejsce. Decyzja, czy dane Działanie zostanie uznane, zależy od warunków określonych przez Reklamodawcę w regulaminie danego programu. Admitad nie ma nad tym żadnej kontroli.

2.4. Sieć Afiliacyjna Admitad nieustannie się rozwija i poprawia jakość oferowanych usług. W związku z tym Admitad zastrzega sobie prawo do tymczasowego zawieszenia świadczenia którejkolwiek z usług, w całości lub częściowo, jeśli będzie to konieczne do przeprowadzenia prac konserwacyjnych, ulepszenia funkcji usługi lub zmiany świadczonej usługi.

2.5. Aby móc korzystać z usług Sieci Afiliacyjnej Admitad, wymagany jest dostęp do pewnych środków technicznych, pakietów oprogramowania, sieci telekomunikacyjnych oraz usług podmiotów trzecich. Mając to na uwadze, z zastrzeżeniem punktu 12. niniejszego Regulaminu, Admitad nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne poniesione koszty, szkody i zakłócenia.

2.6. Admitad ma prawo do wstrzymania płatności na rzecz Wydawcy w przypadku obiektywnego podejrzenia naruszenia zasad niniejszego Regulaminu bądź konieczności weryfikacji dostarczonych przez Wydawcę danych lub jakości wygenerowanego przez niego ruchu.

3. Udział w działaniach Sieci Afiliacyjnej

3.1. Wszystkie Witryny zgodne z obowiązującymi zasadami i przepisami niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, które zostały zatwierdzone przez moderatorów Admitad, są dopuszczone do użytku w Sieci Partnerskiej.

3.2. Witryny w budowie są niedozwolone. Zabrania się również kupowana ruchu w Systemach Aktywnej Reklamy (AAS), jak CAP, WmMail, Seosprint, Buxes czy innych.

3.3. Składając wniosek o zgodę na uczestnictwo w Programie Partnerskim, Wydawca oświadcza, że jest świadomy konieczności przestrzegania potencjalnego dodatkowego Regulaminu programu, który Reklamodawca może dodać do opisu swojego programu i który będzie mu udostępniony. Regulamin programu ma charakter podrzędny w stosunku do niniejszego Regulaminu. Wydawca akceptuje, że Regulamin programu może ulec zmianie w dowolnej chwili i zobowiązuje się do monitorowania tychże zmian. Kontynuując współpracę w Programie Partnerskim, Wydawca automatycznie wyraża zgodę na Regulamin tego programu.

3.4. Wyłącznie Reklamodawca podejmuje decyzję o dopuszczeniu Wydawcy do współpracy. Wydawca nie ma podstawy prawnej do ubiegania się o dopuszczenie do współpracy, jeśli podjęto decyzję na jego niekorzyść.

3.5. Admitad zastrzega sobie prawo do zażądania informacji dotyczących źródła ruchu oraz dostępu do statystyk Witryny, jednocześnie ograniczając możliwość korzystania z sieci Admitad przez Wydawcę. W tej sytuacji Wydawca ma 7 dni na dostarczenie żądanych danych; w przeciwnym razie Admitad zastrzega sobie prawo do zaprzestania wyświetlania reklam w Witrynie Wydawcy lub podjęcia innych środków w celu ochrony interesów Reklamodawców, których reklamy są wyświetlane w Witrynie Wydawcy.

3.6. Admitad ma również prawo do zażądania od Wydawcy dokumentów oraz (jeśli dotyczy) innych informacji koniecznych w celu weryfikacji wiarygodności udostępnionych przez Wydawcę danych, takich jak imię, nazwisko, data urodzenia, adres, NIP czy dane bankowe. Akceptując niniejszy Regulamin, Wydawca wyraża świadomą i jednoznaczną zgodę na dostarczenie Admitad powyższych danych. Odmowa ich udostępnienia przez Wydawcę jest równoznaczna z rezygnacją z możliwości korzystania z Sieci Afiliacyjnej.

3.7. Admitad ma prawo jednostronnie zastąpić uszkodzone linki partnerskie Wydawcy działającymi linkami i w tym przypadku nie naliczać mu za nie wynagrodzenia. „Uszkodzone linki” to linki partnerskie, które nie przekierowują użytkownika na stronę Reklamodawcy w zamierzony sposób.

4. Prawa i obowiązki Wydawcy

4.1. Wydawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu i zapewnienia, że wszelkie dane, które udostępnił Admitad, w tym informacje w formularzu rejestracyjnym, są kompletne i zgodne z prawdą. Jeśli jakiekolwiek z tych danych ulegną zmianie, Wydawca musi zaktualizować je z poziomu swojego konta w terminie 5 dni od chwili zaistnienia tychże zmian.

4.2. Wydawca zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania swoich danych (nazwy użytkownika, hasła oraz kodu weryfikacji dwuetapowej) logowania do Sieci Afiliacyjnej Admitad i nieprzekazywania ich stronom trzecim. Wydawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo nazwy użytkownika, hasła oraz kodu weryfikacji dwuetapowej.

4.3. Wydawca musi mieć prawo do prowadzenia działań marketingowych w swojej Witrynie i ponosi odpowiedzialność prawną oraz majątkową za wszystko, co się w niej dzieje.

4.4. Publikując Materiały Reklamowe w swojej Witrynie, Wydawca zobowiązuje się respektować prawa podmiotów trzecich dotyczące ich znaku towarowego oraz marki, prawa osobiste oraz pozostałe prawa i w związku z tym nie publikować niczego bez ich pozwolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wydawca zobowiązuje się również nie publikować w swojej Witrynie treści naruszających obowiązujące prawo lub przekierowujących do stron, które naruszają obowiązujące prawo. Korzystanie przez Wydawcę ze spamu podczas wysyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej materiałów promocyjnych zawierających Materiały Reklamowe udostępnione mu przez Reklamodawcę jest surowo zakazane. Aby móc wysyłać materiały promocyjne za pośrednictwem poczty elektronicznej, Wydawca musi uzyskać zgodę od wszystkich adresatów oraz być w stanie przedłożyć na życzenie Admitad stosowny dowód jej uzyskania.

4.5. Wydawca zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogłyby wpłynąć na działanie Sieci Afiliacyjnej Admitad. Do tego rodzaju działań należą: usiłowanie wywarcia wpływu na efektywność pracy serwerów Sieci Afiliacyjnej, próby obejścia lub złamania mechanizmów zabezpieczających bądź używanie wirusów, trojanów oraz innego, szkodliwego oprogramowania w jakichkolwiek celach. Obejmuje to również ataki brute force, ataki DoS (DDoS), spam, korzystanie z linków oraz wszelkich innych procesów, które mogą negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie Sieci Partnerskiej. Wydawca ma również obowiązek regularnego oraz terminowego dostarczania danych odsyłaczy kliknięć do Admitad i nie powinien zakłócać tego procesu za pomocą żadnych środków technicznych, które są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez Wydawcę. Odsyłacz kliknięcia zawsze musi odpowiadać Witrynie reklamowej wskazanej przez Wydawcę.

4.6. Wydawca może mieć wyłącznie jedno konto, co oznacza, że można utworzyć tylko jedno konto na osobę prawną lub fizyczną. Jeśli Wydawca wykonuje zlecone mu obowiązki służbowe jako przedstawiciel bądź pracownik podmiotu prawnego, który posiada już konto w Sieci Afiliacyjnej Admitad, nie może utworzyć w tym celu konta osobistego.

4.7. Wydawca zobowiązuje się do dokładnego zapoznania z Regulaminem Programu i stosowania się do jego zasad przez cały okres publikowania Materiałów Reklamowych. Wydawca zgadza się również, że jeśli nie spełni tego obowiązku, jego dostęp do danego programu może zostać zawieszony. W razie poniesienia przez Admitad lub Reklamodawcę strat spowodowanych naruszeniem Regulaminu Programu przez Wydawcę odpowiednia kwota zostanie potrącona z konta Wydawcy. W przypadku braku środków na koncie Wydawcy Wydawca zobowiązuje się do pokrycia tychże strat na żądanie Admitad w ciągu 10 (dziesięciu) dni.

4.8. Wydawca zobowiązuje się na żądanie Admitad lub Reklamodawcy sprawdzić Źródło Ruchu i dostarczyć wszystkie dotyczące go pliki oraz dokumenty, o jakie może zostać poproszony. W przeciwnym razie Wydawca ryzykuje utratę dostępu do danego Programu oraz adekwatne sankcje.

4.9. Podczas tworzenia jakichkolwiek Materiałów Reklamowych Wydawca nie może korzystać z innych Materiałów Reklamowych oraz Znaków Towarowych, niż Materiały Reklamowe oraz Znaki Towarowe udostępnione mu przez Reklamodawcę w systemie Admitad, o ile nie ustalono inaczej. W przypadku gdy Wydawca stworzy Materiał Reklamowy, który zniekształca Materiał Reklamowy udostępniony przez Reklamodawcę, Wydawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za publikację tego Materiału Reklamowego jako jego właściciel i dystrybutor, zgodnie z obowiązującym prawem oraz zobowiązuje się do niezależnego rozwiązania wszelkich dotyczących go roszczeń, sporów, w tym sądowych, oraz rozstrzygnięcia wszelkich innych sytuacji spornych, w tym z organami państwowymi i podmiotami trzecimi (Reklamodawcami).

4.10 Wydawca zobowiązuje się do terminowej aktualizacji linków partnerskich oraz monitorowania ich stanu. Linki mogą ulec uszkodzeniu w następnych przypadkach: 

 • Reklamodawca zawiesił swój program lub zakończył współpracę z Admitad.
 • Wydawca opuścił program partnerski lub został od niego odłączony.
 • Witryna Wydawcy została usunięta, zablokowana lub odłączona od programu partnerskiego.
 • Przekroczono limit działań programu partnerskiego.
 • Materiał Reklamowy (baner, landing, kupon) został usunięty lub dezaktywowany.
 • Deeplink wygenerowany przez Wydawcę prowadzi do nieistniejącej strony lub dany program partnerski nie obsługuje deeplików.

4.11. Wydawca zobowiązuje się dostarczyć Admitad wszelkie dokumenty, o które może zostać poproszony, aby zweryfikować poprawność dotyczących go informacji.

4.12. Wydawca został poinformowany i akceptuje, że Admitad ma prawo wypłacić należne mu wynagrodzenie dopiero po zaksięgowaniu na swoim rachunku rozliczeniowym płatności od Reklamodawcy za wyświadczone mu usługi.

4.13. Wydawca jest zobowiązany do zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem, w tym z sankcjami we właściwych jurysdykcjach we własnym zakresie.

4.14. Wydawca może utworzyć konta gości samodzielnie. Konto gościa umożliwia Wydawcy udzielenie dostępu wyłącznie do tych sekcji konta osobistego, które są niezbędne właścicielowi danego konta gościa celem realizacji zadań powierzonych mu przez Wydawcę. Każde konto gościa będzie miało profil gościa, który może zostać usunięty przez Wydawcę w dowolnym momencie. Właściciel konta gościa może zmienić informacje na swoim koncie gościa (imię i nazwisko, adres e-mail) samodzielnie. Wydawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania właścicieli kont gości, w tym za zmianę imienia i nazwiska lub adresu e-mail przez właściciela konta gościa.

5. Sieć Afiliacyjna Admitad zakazuje:

5.1. Stosowania metod oraz środków naruszających obowiązujące prawo, Umowę lub Regulamin Programu w celu generowania Działań.

5.2. Symulowania w jakikolwiek sposób Działań użytkowników poprzez świadome podawanie nieprawidłowych, nieistniejących lub należących do kogoś innego danych bez jego wiedzy podczas zamawiania produktów bądź usług.

5.3. Korzystania z metod reklamy, które zmuszają użytkownika do wykonania pewnych czynności poprzez oszustwo lub szantaż oraz wszelkich innych działań naruszających wolność wyboru użytkownika.

5.4. Korzystania z danych należących do Reklamodawcy lub podmiotów trzecich, chronionych zastrzeżonym znakiem towarowym, prawami autorskimi oraz innymi prawami posiadacza, w celach innych niż określone w niniejszym Regulaminie. W przypadku użycia znaków towarowych i materiałów reklamowych Reklamodawcy w celach innych niż określone w niniejszej Umowie Wydawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za opublikowane reklamy, zgodnie z obowiązującym prawem, oraz zobowiązuje się do niezależnego rozstrzygnięcia wszelkich dotyczących ich roszczeń, sporów, w tym sądowych, oraz rozstrzygnięcia wszelkich innych sytuacji spornych, w tym z organami państwowymi i podmiotami trzecimi (Reklamodawcami).

5.5. Korzystania z materiałów promocyjnych, w tym nazwy marki jednego Reklamodawcy do promocji strony internetowej innego Reklamodawcy.

5.6. Korzystania z wszelkich technologii oraz rodzajów cookie stuffingu (cookie droppingu). Zabronione jest używanie skryptów, które zostawiają w przeglądarce internetowej użytkownika pliki cookies stron internetowych, których ten nie odwiedził. Zabronione jest przeorganizowanie, zastępowanie oraz nadpisywanie plików cookie użytkownika innymi, które nie należą do stron internetowych odwiedzonych przez tego użytkownika, jak również zastępowanie plików cookie za pomocą okienek pop-up, znaczników iframe i wstawianie adresu URL strony internetowej podmiotu trzeciego jako obrazu na istniejącej stronie internetowej.

5.7. Rejestracji oraz wykorzystywania innych, podobnych stron internetowych do promocji stron Reklamodawców.

5.8. Korzystania z zarejestrowanej Witryny o zadeklarowanym źródle ruchu do pozyskiwania użytkowników z innego źródła ruchu.

5.9. Usuwania kont z ujemnym saldem lub długiem Wydawcy wobec Admitad.

5.10. Pracownikom Admitad oraz pracownikom wszystkich spółek powiązanych z Admitad, rejestracji jako Wydawca przez cały okres ich zatrudnienia.

5.11. W przypadku wykrycia któregokolwiek z powyższych naruszeń konto Wydawcy zostanie natychmiast zablokowane, a całe wynagrodzenie uzyskane w wyniku tych działań przekazane Reklamodawcy. Wydawca zostanie poinformowany o decyzji drogą administracyjną. Po zablokowaniu konta utworzenie kolejnego będzie niemożliwe.

5.12. Za każde powyższe wykroczenie Wydawca będzie musiał zapłacić grzywnę w wysokości 500 €. Jeżeli w wyniku przewinień Wydawcy podmiot trzeci rozpocznie jakiekolwiek postępowanie administracyjne lub sądowe przeciwko Admitad, winny Wydawca zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty procesowe oraz inne powiązane wydatki.

6. Płatność za usługi Wydawcy

6.1. Wydawca otrzymuje od Admitad wynagrodzenie, którego wysokość zależy bezpośrednio od sukcesu jego kampanii reklamowych.

6.2. W każdym oddzielnym przypadku wysokość wynagrodzenia jest ustalana na podstawie rodzaju opłacanego działania oraz oferowanej za nie stawki Reklamodawcy w chwili jego wykonania. Reklamodawca ma prawo zmienić swoje stawki, ale nowe stawki nie dotyczą wykonanych już działań. Wydawca nie ma prawa domagać się innej stawki za swoje działania. Wydawca zobowiązuje się do zapoznania z aktualnymi stawkami z poziomu swojego konta w Sieci Afiliacyjnej Admitad. Złożenie wniosku o dołączenie do programu jest równoznaczne z akceptacją aktualnie oferowanych stawek. Minimalna kwota wypłaty powinna być równa kwocie określonej pod tym adresem lub od niej wyższa, w zależności od waluty wypłaty. Kwota niższa od minimalnej kwoty wypłaty zostanie wypłacona Wydawcy wyłącznie w przypadku usunięcia konta.

6.3. Z wyjątkiem uzgodnionego wynagrodzenia, Wydawca nie jest uprawniony do uzyskania zwrotu kosztów przelewu bankowego ani kosztów korzystania z należących do podmiotów trzecich usług lub programów niedostępnych w Sieci Afiliacyjnej Admitad, nawet jeżeli koszty te są związane z jego działalnością reklamową w ramach Sieci Afiliacyjnej Admitad.

6.4. Prawo do otrzymania wynagrodzenia przysługuje wyłącznie, jeśli spełnione zostały wszystkie następujące warunki:

 • Działalność reklamowa Wydawcy spowodowała, że użytkownik wykonał pożądane Działanie na stronie Reklamodawcy.
 • Działanie to zostało zarejestrowane przez system monitorujący Sieci Afiliacyjnej Admitad.
 • Działanie zostało uznane przez Reklamodawcę oraz potwierdzone przez Sieć Afiliacyjną Admitad.
 • Dany Reklamodawca zapłacił Admitad za usługi wyświadczone mu na mocy umowy zawartej z Admitad.
 • Kwota wynagrodzenia jest równa lub wyższa od minimalnej kwoty wypłaty.
 • Wydawca nie naruszył zasad niniejszego Regulaminu.

6.5. Admitad utrzymuje wewnętrzny rachunek rozliczeniowy dla każdego Wydawcy i używa go do przeprowadzania wszystkich operacji naliczania i wypłaty wynagrodzenia.

6.6. Każda ze stron ponosi wyłączną i oddzielną odpowiedzialność za sporządzanie zeznań podatkowych oraz uiszczanie wynikających z nich należności w swoich jurysdykcjach. W przypadku płatności objętych niniejszym Regulaminem, które podlegają podatkowi potrącanemu u źródła dochodu, Admitad ma prawo odliczyć odpowiednią kwotę podatku od wynagrodzenia Wydawcy.

6.7. Wydawca ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnione dane płatnicze i potwierdza, że są zgodne z prawdą, kompletne oraz dokładne. Wszystkie płatności będą dokonywane przy użyciu tychże danych płatniczych. Admitad nie ma obowiązku podjęcia kroków w celu weryfikacji prawidłowości danych płatniczych dostarczonych przez Wydawcę.

6.8. Wydawca zobowiązuje się zwrócić wszelkie kwoty wypłacone mu omyłkowo lub w sposób inny niż zgodnie z prawami Wydawcy wynikającymi z niniejszej Umowy.

7. Udział w Programie Poleceń

7.1. Wydawca może zaprosić do Sieci Afiliacyjnej użytkowników, którzy nie zarejestrowali się wcześniej w Admitad jako Wydawcy i uzyskać za ich zwerbowanie dodatkowe wynagrodzenie. Zrekrutowani przez Wydawcę użytkownicy to tzw. Poleceni.

7.2. Poleceni są zapraszani do dołączenia do Sieci Afiliacyjnej za pośrednictwem linku polecającego, który można znaleźć w sekcji „Program poleceń” panelu administracyjnego konta Wydawcy.

7.3. Jeśli użytkownicy zaproszeni przez Wydawcę zarejestrują się za pośrednictwem jego unikalnego linku polecającego w ciągu roku od kliknięcia, automatycznie staną się jego Poleconymi. O przypisaniu Poleconego użytkownika do danego Wydawcy decyduje obecność pliku cookie z linku polecającego w przeglądarce internetowej użytkownika w chwili rejestracji. Jeśli pliku cookie nie ma w przeglądarce, rejestracja nie może być potraktowana jako rejestracja z polecenia.

7.4. Wydawca otrzyma wynagrodzenie za wszystkich pozyskanych Poleconych w postaci procentu od przychodu wygenerowanego dla Sieci Afiliacyjnej z kwoty wypłaconej przez Poleconych przypisanych do Wydawcy.

7.5. Wysokość wynagrodzenia za bieżący miesiąc oraz stawka (jako procent) są widoczne w sekcji „Program poleceń” panelu administracyjnego konta Wydawcy. Zgromadzone środki automatycznie przechodzą w status „Dostępne do wypłaty” i pierwszego dnia każdego miesiąca wartość w polu „Zarobek (za miesiąc)” zostaje wyzerowana.

7.6. Wydawca otrzymuje wynagrodzenie za Poleconego użytkownika przez rok, począwszy od chwili, gdy ten zarejestrował się w Sieci Afiliacyjnej. Po upływie tego okresu wynagrodzenie przestanie być naliczane.

7.7. Biorąc udział w Programie Poleceń, nie można:

 • korzystać z nielegalnych metod pozyskiwania Poleconych oraz jakichkolwiek innych środków sztucznego zwiększania liczby Poleconych
 • oszukiwać Poleconych lub udzielać im nieprawdziwych informacji na temat Sieci Afiliacyjnej
 • tworzyć klonów strony internetowej Admitad lub używać podobnego interfejsu
 • stosować automatycznych przekierowań, okienek pop-up oraz żadnych innych form reklamy inwazyjnej: pop-under, click-under, toolbarów itp.
 • wysyłać spamu lub wiadomości wyglądających na komunikację od pracowników Admitad drogą mailową, za pośrednictwem komunikatorów ani w żaden inny sposób
 • rejestrować kont należących do Wydawcy za pośrednictwem unikalnego linku polecającego Wydawcy
 • publikować płatnych reklam z linkiem polecającym w wynikach wyszukiwania, gdzie wspomniana jest marka Admitad.  

7.8. Jeśli którykolwiek z warunków punku 7.7 zostanie naruszony lub Program Poleceń będzie używany w złej wierze, Admitad zastrzega sobie prawo (bez konieczności podania przyczyny) do:

 • wyłączenia dostępu Wydawcy do Programu Poleceń,
 • odłączenia od konta Wydawcy przypisanych mu Poleconych użytkowników,
 • wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wydawcy za pozyskanych Poleconych,
 • zablokowania konta Wydawcy w Sieci Afiliacyjnej.
 • Admitad zastrzega sobie również prawo do weryfikacji przestrzegania przez Wydawcę warunków wyszczególnionych w punkcie 7.7 oraz prawidłowego użytkowania Programu Poleceń.

8. Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy

8.1. Niniejsza Umowa jest zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z chwilą otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem pod adresem wskazanym przez Wydawcę podczas rejestracji, zgodnie z pkt 1.4.

8.2. Strony mogą dobrowolnie wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym momencie.

8.3. Wydawcy mogą wypowiedzieć Umowę z poziomu swojego konta, klikając przycisk „Usuń konto” widoczny w zakładce Ogólne ustawienia konta, z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie 5.9 niniejszego dokumentu.

8.4. Admitad ma prawo usunąć z systemu konto oraz dane Wydawcy w następujących przypadkach:

 • Wydawca nie logował się na swoje konto przez ostatnie 350 dni.
 • Wydawca nie korzystał z systemu Admitad poza interfejsem strony internetowej (np. poprzez API) przez ostatnie 350 dni.

Po upływie wyżej wymienionego terminu Admitad powiadomi Wydawcę, że w przypadku braku aktywności konto zostanie usunięte w ciągu 180 dni od daty powiadomienia, a pozostałe środki zostaną przepisane na rzecz Admitad.

Po 180 dniach od daty powiadomienia, jeśli Admitad nie otrzyma informacji zwrotnej od Wydawcy, usunie jego konto i dane, a pozostałe środki zostaną przepisane na rzecz Admitad. Wydawca został poinformowany i rozumie, że nie ma żadnego prawa, aby odzyskać konto lub środki po upływie wspomnianego wyżej terminu oraz usunięciu konta.

8.5. W przypadku rozwiązania umowy ze względu na naruszenia warunków niniejszego Regulaminu przez Wydawcę Wydawca zobowiązuje się opłacić ewentualną należność oraz karę grzywny określoną w niniejszym Regulaminie zgodnie z punktem 5.12.

9. Ochrona danych osobowych 

9.1. Admitad będzie przechowywać i przetwarzać wyłącznie dane, które Wydawca udostępnił w formularzu rejestracyjnym i na swoim koncie oraz dane uzyskane od Wydawcy podczas jego pracy z Siecią Afiliacyjną Admitad.

9.2. Wydawca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich praw, zasad i przepisów dotyczących poufności obowiązujących w regionach, gdzie świadczone są usługi.

9.3. Wydawca zobowiązuje się również do przestrzegania wszystkich przepisów, w tym RODO oraz pozostałych przepisów UE dotyczących ochrony danych osobowych i wykonania następujących czynności:

 • Poinformowania użytkowników końcowych o stosowaniu urządzeń monitorujących, plików cookie oraz innych identyfikatorów internetowych.
 • Uzyskania zgody użytkowników końcowych na zastosowanie plików cookie oraz innych identyfikatorów internetowych na ich urządzeniach i poinformowania ich o możliwości odmowy lub usunięcia tychże plików w razie konieczności.
 • Zastosowania odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, mających na celu zapobieganie przypadkowej utracie, uszkodzeniu oraz nielegalnemu przetwarzaniu danych osobowych.

9.4. Wydawca zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogłyby doprowadzić do naruszenia obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przez Admitad.

9.5. Admitad i Wydawca zobowiązują się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

W zależności od jurysdykcji Wydawca może być zobowiązany do poinformowania użytkowników odwiedzających jego stronę o stosowanych na niej plikach cookie, w tym plikach cookie Admitad (tzw. pliki cookie stron trzecich) oraz innych identyfikatorach internetowych. Wydawca ma obowiązek wyjaśnić, jakie pliki cookie zostaną umieszczone w przeglądarce użytkownika oraz w jakim celu. Ponadto, Wydawca zobowiązuje się do uzyskania od użytkowników wstępnej, dobrowolnej, konkretnej, świadomej, jednoznacznej i odwołalnej zgody przed umieszczeniem w ich przeglądarkach jakichkolwiek plików cookie. Zgoda powinna dotyczyć również plików cookie Admitad, które są umieszczane w przeglądarce, gdy użytkownik wykona pewne działanie (np. kliknięcie). Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, kliknij ten link: https://help.admitad.com/en/topic/226-notice-of-using-admitad-cookies/

9.6. W przypadku zainstalowania przez Wydawcę skryptu/API ze strony https://teleport.admitad.com/ Wydawca jest zobowiązany uzyskać zgodę użytkowników na samodzielne przekazanie ich identyfikatorów internetowych firmie Admitad bezpośrednio na platformie. W przypadku przekazywania identyfikatorów internetowych firmie Admitad Wydawca gwarantuje, że uzyskał świadomą, jednoznaczną i odwołalną zgodę użytkowników na przekazanie tychże danych firmie Admitad. Wydawca ma obowiązek przechowywać udzielone mu zgody przez cały okres współpracy z siecią afiliacyjną oraz okazać dowód ich uzyskania na życzenie Admitad w dowolnej chwili.

10. Poufność

10.1. Każda ze Stron zobowiązuje się wykorzystywać informacje handlowe drugiej Strony, dane dotyczące jej działalności gospodarczej i operacji, tajemnice handlowe, wiedzę ekspercką, kod źródłowy oraz wszelkie inne informacje wyraźnie oznaczone jako poufne, w tym wszystkie wspomniane informacje dotyczące kontrahentów lub partnerów drugiej strony (dalej zwane „Informacjami Poufnymi”) wyłącznie w celu realizacji swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu. Strony zobowiązują się nie ujawniać Informacji Poufnych.

10.2. Następujące informacje nie są uważane za poufne:

 • informacje, które są lub stały się powszechnie dostępne bez naruszenia Umowy przez Stronę Otrzymującą
 • informacje, które zostały uzyskane legalnie od Podmiotu Trzeciego nieograniczonego klauzulą poufności, bez naruszenia niniejszej Umowy oraz zobowiązań Strony Otrzymującej do zachowania poufności
 • informacje, które nie mogą zostać uznane za poufne zgodnie z obowiązującym prawem
 • informacje, które są opublikowane w systemie Admitad podczas korzystania z usług lub ich świadczenia, zgodnie z niniejszym Regulaminem
 • informacje konieczne do przekazania danych organom państwowym zgodnie z wymogami prawa obowiązującego w regionach świadczenia usług.

10.3. Usuwając konto Wydawcy, Admitad usuwa również wszystkie dane osobowe Wydawcy, z wyjątkiem nazwy użytkownika oraz danych statystycznych.

10.4. Postanowienia Artykułu 10 pozostają w mocy przez 5 lat od dnia rozwiązania niniejszej Umowy.

11. Prawa do wykorzystywania informacji

11.1. Informacje uzyskane za pośrednictwem Sieci Afiliacyjnej Admitad mogą być wykorzystane włącznie w pracy z Siecią Afiliacyjną Admitad. Przekazywanie ich podmiotom trzecim oraz wykorzystywanie w innych celach jest zabronione.

11.2. Sieć Afiliacyjna Admitad oraz jej komponenty (produkty i aplikacje) są chronione przez prawa autorskie oraz prawa pokrewne.

11.3. Admitad przyznaje Wydawcom tymczasowe, niewyłączne prawo do korzystania z oferowanych usług i aplikacji oraz zawartych w nich danych wyłącznie w ramach pracy z Siecią Afiliacyjną Admitad. W przypadku rozwiązania umowy prawo to traci swoją ważność.

11.4. Inne sposoby wykorzystania udostępnionych informacji są zakazane. Przekazywanie całości lub części przyznanych Wydawcy praw do korzystania z usług, aplikacji i danych osobom trzecim, udostępnianie, modyfikowanie lub przetwarzanie tychże usług, aplikacji i danych w jakikolwiek sposób, przekazywanie ich w innej formie oraz tworzenie na ich podstawie własnych baz danych bądź serwisów informacyjnych jest SUROWO ZABRONIONE.

11.5. W przypadku naruszenia tych praw do wykorzystywania informacji, oprócz rozwiązania umowy, Admitad zastrzega sobie prawo do zastosowania innych środków zaradczych. Jeżeli w wyniku przewinień Wydawcy podmiot trzeci rozpocznie jakiekolwiek postępowanie administracyjne lub sądowe przeciwko Admitad, winny Wydawca zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty procesowe oraz inne powiązane wydatki.

12. Odpowiedzialność i ograniczenia odpowiedzialności

12.1. Admitad nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody lub zakłócenia spowodowane przez zawartość stron internetowych należących do podmiotów trzecich, błędy oprogramowania oraz problemy ze sprzętem użytkowników korzystających z Sieci Afiliacyjnej ani za straty spowodowane ograniczonym dostępem do Internetu i jego funkcjonalności.

12.2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Admitad ponosi odpowiedzialność za czyny umyślne oraz rażące zaniedbania. Jeśli Admitad ponosi odpowiedzialność za straty poniesione w wyniku nieznacznego zaniedbania zgodnie z przepisami prawa, to odpowiedzialność Admitad będzie ograniczona. W takim przypadku Admitad ponosi odpowiedzialność wyłącznie w razie naruszenia istotnych zobowiązań umownych (zobowiązań, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy oraz na których Wydawca regularnie polega lub może polegać). Ponadto, odpowiedzialność ta jest ograniczona do typowych szkód przewidywalnych w chwili zawarcia umowy.

12.3. Zgodnie z punktem 12.2 odpowiedzialność Admitad jest ograniczona do rekompensaty szkody rzeczywistej, która zostanie ustalona przez strony sporu lub decyzją sądu.

12.4. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku obowiązkowej odpowiedzialności prawnej i nie ograniczają ani nie wyłączają odpowiedzialności Admitad w sytuacjach, które stanowiły zagrożenie dla życia lub zdrowia.

12.5. Wydawca zobowiązuje się zabezpieczyć, bronić i zwolnić firmę Admitad (w tym jej dyrektorów, pracowników, przedstawicieli lub wykonawców) z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, koszty, szkody, straty, zobowiązania i wydatki (w tym opłaty prawne) związane z jakimikolwiek roszczeniami, działaniami, pozwami lub postępowaniami podmiotów trzecich przeciwko firmie Admitad wynikającymi bądź związanymi w jakikolwiek sposób z jakimkolwiek zawinionym naruszeniem przez Wydawcę jakichkolwiek gwarancji zawartych w niniejszym Regulaminie, rażącym zaniedbaniem lub umyślnym nadużyciem.

13. Zmiany w niniejszym Regulaminie użytkowania

13.1. Admitad zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Przy czym powiadomienia o zmianach mogą być wysyłane pocztą elektroniczną, według uznania Admitad. Z zastrzeżeniem punku 12.2 Wydawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za regularne zapoznawanie się z niniejszym Regulaminem.

13.2. Dalsze korzystanie z Sieci Afiliacyjnej przez Wydawcę po wprowadzeniu zmian w niniejszym Regulaminie oznacza zgodę Wydawcy na te zmiany i gotowość do przyjęcia zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie. Brak akceptacji zmian w Regulaminie pociąga za sobą konieczność rozwiązania niniejszej Umowy oraz zakończenia współpracy z Siecią Afiliacyjną Admitad.

14. Postanowienia końcowe

14.1. Częściowa lub całościowa utrata ważności przez którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu w żaden sposób nie narusza ważności pozostałych postanowień. Postanowienie, które utraciło ważność, uważa się za zastąpione przez odpowiedni przepis prawa ustawowego. Jeżeli takie zastąpienie wywołałoby niewspółmierną niedogodność (unzumutbare Härte), Warunki staną się nieważne w całości.

14.2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu mogą być przeniesione na osobę trzecią wyłącznie za zgodą Admitad.

14.3. W przypadku zaistnienia sporu, który nie może zostać rozwiązany przez Strony w sposób polubowny, Sąd Rejonowy w Stuttgarcie (Landgericht Stuttgart) będzie organem właściwym w zakresie jego rozstrzygnięcia. Postanowienia niniejszego regulaminu podlegają prawu niemieckiemu.

Do góry